पिंपळोली गावात झालेली कामांची काही चित्रे

गावात झालेल्या विकास कामांचा तपशील

अनुक्रमांक दिनांक मंजुर-रक्कम कामाचे नाव निधी
८-५-२००९ १६०,०००/- शेळकेवाडी सभामंडप
३०-९-२००९ ५०,०००/- पिकअप रोड बांधकाम पं.स शेवफंड
१४-१०-२००९ २५०,०००/- सभामंडप बांध .गावठाण जि. प. निधी(dpdc)
७-५-२०१० १००,०००/- अगंणवाडी बांध(गवारवाडी) प. स. शा.नि
९-७-२०१० १५०,०००/- गवारवाडी सभामंडप दु. प. स. १२ वापित्त आपौग निधी
२२-१२-२०१० १५०,०००/- शेळकेवाडी स्मशा बांध जि. प. शासकिय निधी
२-२-२०११ ३००,०००/- शेळकेवाडी रस्ता डांबरीकरण जि. प. निधी
८-९-२०१०
१८-३-२०११
२०-१२-२०१३
३५०,०००/-
३००,००००/-
४०,०००/-
पिंपळोली पाटाते पाचाणे(dpdc)
पिंपळोली पाटाते पाचाणे(dpdc)
पिंपळोली ते बापुजीनुआगवाटेकडी
जि. प. निधी(dpdc)
जि. प. निधी
डोंगरी विकाल निधी(dpdc)
१५-७-२०१३ ८५००/- व्यायामशाळा साहीत्य गावठाण जि. प. निधी
१० २८-८-२०१३ १००,०००/- शेळकेवाडी नपापुकामाकसी पं. स.
११ २४-१०-२०१३ २४००,०००/- गावठाण नापपु योजना राष्ट्रीय पेयजल योजना
१२ २१-४-२०१४ ४००,०००/- गावठाणातील स्मशानभूमी जि. प. निधी
१३ २४-६-२०१४ ३००,०००/- पिंपळोली अंतगति रस्ता जि. प. निधी
१४ २०१४ ७८०,०००/- वैपकितक शौचालय बांध NBA
१५ ५-३-२०१५ ५००,०००/- पिंपळोली अंतगति रस्ता जि. प. निधी
१६ ५-३-२०१५ ५००,०००/- पिंपळोली अंतगति रस्ता जि. प. निधी dpdc
१७ ५-३-२०१५ ४००,०००/- पिंपळोली अंतगति रस्ता जि. प. निधी
१८ १८-३-२०१५ २००,०००/- पिंपळोली अंतगति रस्ता ग्रामनिधी
१९ ९-४-२०१५ ४५०,०००/- गवारवाडी रस्ता काम करणे जि. प. निधी
२० २९-१-२०१५ ३५०,०००/- शेळकेवाडी स्मशा प. सु. जि. प. विविध जन सुविधा
२1 १७-२०१६ १५०,०००/- बापुजीबुआ पाचर्यां बांध ग्रामनिधी
२२ १७-२०१६ २,००,०००/-
२,५०,०००
गावठाण रस्ता ग्रामनिधी
२३ १७-२०१६ १०,०००/- शेळकेवाडी सभामंडप जि. प. पचांग शेष फंड
२४ १७-२०१६ ३०००,०००/- शेळकेवाडी भिंत बांध ग्रामनिधी
२५ १७-२०१६ १००,०००/- गवारवाडी विहीर बांध ग्रामनिधी
२६ १७-२०१६ ७०,०००/- पिंपळोली अंतगति रस्ता पंचा शेष फंड
२७ १७-२०१६ ३००,०००/- गावठाण अंत रस्ता नि. प. निधी
२८ १७-२०१६ ३००,०००/- कांक्रीट करणे गावठाण पंचा शेष फंड
२९ १७-२०१६ ३००,०००/- पिंपळोली गवारवाडी रस्ता जि. प. निधी बापुजी
३० २०१५-२०१६ १००,०००/- ग्रामपंचायत कार्यालय जि. प. निधी
३1 २०१३-२०१४ १७.३१ लाख साकव बांधने
पिंपळोली गवारवाडी रस्ता
सार्वजनिक बांधकामे विमाण
ग्रामनिधी
३२ २०१६-२०१७ २.३३०१०००/- बापुजी शेळकेवाडी dpdc